2050

Om de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeigasgassen te halen moet de Nederlandse energievoorziening in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Nederland zal dan een nieuwe aanblik bieden - ook op energiegebied.

Slim systeem

De elektriciteitsvoorziening (nu 15% van de totale energievoorziening) zal steeds meer leunen op wind en zon. Maar hoe pakken we de warmtevoorziening aan? Schone energie voor de industrie? Mobiliteit en transport? Slim samenspel van besparing en de inzet van verschillende energievormen moet daar uitkomst bieden. De huidige centrale energiesystemen, waaronder aardgas, zullen een meer ondersteunende functie krijgen ten opzichte van een toenemend aantal decentrale oplossingen. De (vaak decentrale) opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen zal leiden tot een grilliger aanbodpatroon. Netwerken zullen vraag en aanbod moeten balanceren en voor betrouwbare back-up zorgen. Gas (in toenemende mate in de vorm van groen gas en waterstof) kan dat op een flexibele en economisch verantwoorde wijze.

Het idee is dat lokale oplossingen optimaal met elkaar en met centralere systemen in balans moeten zijn in bestaande en nieuwe netwerken. De kosten waar de consumenten mee te maken krijgen worden niet alleen door hun eigen keuzes thuis bepaald, maar ook door de impact van al die keuzes samen in het energiesysteem als geheel. Inzicht op systeemniveau is dan ook nodig om efficiënt om te gaan met de schaarse duurzame bronnen. Hoe efficiënter de duurzame keten als geheel, hoe minder aanvullende fossiele inzet er nodig is. Wij geloven dat wij vanuit onze kennis en ervaring van toegevoegde waarde zijn afwegingen te kunnen maken op systeem niveau.

Minder energie en andere energie

Door isolatie van woningen en nieuwe efficiënte technieken in de industrie, gebouwde omgeving en verkeer zal er in de toekomst fors minder energie worden gebruikt. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal sterk zijn verminderd. Er zullen tal van hernieuwbare energievormen zijn, van zon- en windenergie tot energie uit biomassa, waterstof en geothermie. De energie wordt vaak decentraal geproduceerd, dicht bij de gebruiker of zelfs door de gebruiker zelf. Nieuwe technologieën hebben niet alleen de opwekking van energie verduurzaamd, maar ook de verdeling en benutting ervan steeds slimmer en efficiënter gemaakt. Veel nieuwe spelers zullen de energiemarkt hebben betreden, kleine en grote. En er zullen nieuwe markt- en verdienmodellen hun intrede hebben gedaan.

Geen glazen bol

Eén ding is zeker: in de periode tot 2050 zullen technologische doorbraken plaatsvinden die zullen leiden tot het herzien van 'oude' denkbeelden en die ook op energiegebied impact hebben. Het is dus zaak te komen tot een robuust beleid waarin nieuwe technologische opties benut kunnen worden en lock-ins zoveel mogelijk worden voorkomen.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen