Vraag en aanbod balanceren is een uitdaging van formaat

De beschikbaarheid van duurzame energie uit wind en zon valt niet altijd samen met de vraag naar energie. Veel van deze energievormen zijn dus niet 'afroepbaar' (dispatchable). De geproduceerde elektriciteit kan binnen een paar uren sterk toe- of afnemen (op- en afschakelen). Ook zullen er in de winter langdurige periodes (één of meer weken) zijn waarin elektriciteit uit wind en zon niet of nauwelijks beschikbaar is. Dit kan leiden tot tekorten of, bij ontbreken van grootschalige opslagcapaciteit, tot verlies van kostbare duurzame energie. Veel warmtepompen zijn tijdens een koude winterperiode niet goed in staat om de temperatuur in de woningen op peil te houden. En toch willen mensen een warm huis. Zij willen kunnen terugvallen op de flexibiliteit van een achterliggende energiesysteem, in een zo duurzaam mogelijke vorm.

Volledige verduurzaming staat of valt met voldoende flexibel inzetbare energie

Door dergelijke ontwikkelingen groeit de vraag naar energie-op-afroep die op economisch verantwoorde wijze als back-up kan dienen voor wind, zon-PV en duurzame warmte. De omvang van deze flexibiliteitsmarkt zal gelijke tred moeten houden met de toename van het opgestelde wind en zon-PV vermogen en met de verdergaande elektrificatie van de energiemarkt. Deze flexibiliteit is nodig om ervoor te zorgen dat het aandeel wind en zon kan blijven groeien.

Slimme samenwerking van energievormen is een bron van flexibiliteit

Een energiesysteem waarin verschillende oplossingen en technologieën elkaar op integraal niveau slim versterken is nodig om de groeiende vraag naar flexibiliteit te kunnen beantwoorden. Dit is medebepalend voor het realiseren van de gestelde CO2-reductiedoelen en het welslagen van de energietransitie. Daarbij wordt gewisseld tussen verschillende energievormen en -systemen zoals gas, warmte, koude en elektriciteit. Geothermie kan bijvoorbeeld  aangevuld worden met een bijstookketel op groen gas voor piekvraag. Dat is ook economisch (in de verdeling van investerings- en exploitatiekosten) een slimme combinatie. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van verschillende opslag- en conversiemogelijkheden waarbij energiedragers in elkaar worden omgezet. Als energienetwerken slim met elkaar zijn verbonden, kunnen zij ten opzichte van elkaar een flexibiliteits- en back-up rol vervullen. Door ‘synergie in energie’ na te streven kan de verduurzaming van de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar worden doorgevoerd. Het zijn uiteindelijk burgers en bedrijven die de rekening betalen.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen