Akkoord over de LTO - Gasunie-tarieven 2010

Groningen | persbericht

Gezamenlijk persbericht LTO Nederland en Gasunie

LTO Nederland sluit akkoord over nieuwe meewerkvergoeding

Op dinsdag 30 november 2010 hebben LTO Nederland en Gasunie akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen bij het aanleggen van Gasunie-leidingen in agrarische grond. Beide partijen vonden dat de systematiek moest worden aangepast aan de eisen van deze tijd en noemen deze nieuwe vergoedingensystematiek ‘robuust, transparant en toekomstgericht’. De systematiek gaat met terugwerkende kracht in op 1 september 2010.

In 2009 hebben Gasunie en LTO Nederland het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe vergoedingensystematiek, waarbij de hoogte van een vergoeding voor het aanleggen van Gasunie-leidingen inzichtelijk, objectief en narekenbaar moest zijn. Daarnaast was het wenselijk objectieve maatstaven te hanteren, die ook gebruikelijk zijn bij wet- en regelgeving als het Pachtnormenbesluit, de Onteigeningswet en de Vermogensbelasting.

Nieuwe vergoedingensystematiek is gunstig voor grondeigenaar/gebruiker
In de vergoedingensystematiek ontvangen de eigenaar en de gebruiker een meewerkvergoeding op basis van de gemiddelde agrarische waarde van de grondprijs monitor van BBL-DLG. Deze waarde is opgehoogd met een factor 1,4. De vergoedingen zijn daarmee niet alleen objectief en narekenbaar, maar ook aanzienlijk hoger dan de oude situatie, oplopend tot maar liefst drie keer zo hoog. De vergoeding zal worden uitgekeerd bij het afsluiten van een zakelijk recht overeenkomst, die nodig is voor de aanleg van een Gasunie-leiding in zijn/haar land. LTO Nederland heeft in een bijeenkomst van haar afdelingsvoorzitters vastgesteld dat de nieuwe systematiek op draagvlak kan rekenen bij haar achterban en is ervan overtuigd dat met de verdere aanscherpingen die nadien plaatsvonden het uiterste resultaat is behaald.

Overgangsregeling voor lopende projecten
Voor de lopende projecten - dat is als er op een bepaald tracé op 1 september 2010 nog niet met alle grondeigenaren een minnelijke overeenstemming bereikt was of de BP-procedures nog niet aangevraagd waren - ontvangen de grondeigenaren/gebruikers de nieuwe vergoedingen. Dit is om te voorkomen dat binnen een tracé verschillende tarieven worden gehanteerd. LTO heeft hierover zijn waardering uitgesproken richting Gasunie. Voor de zogenaamde ‘dichte projecten’ waarbij de overeenstemming voor het hele tracé al wel was bereikt of de procedures aangevraagd, blijven de oude tarieven gelden.

Volledige vergoeding belemmerende strook
LTO Nederland en Gasunie hebben afgesproken de huidige Algemene Voorwaarden, AVL 1995 aan te passen. Ook is in de laatste fase van de onderhandelingen overeenstemming bereikt over de overlap van de belemmerde strook als een nieuwe leiding parallel gelegd wordt aan een bestaande leiding. De eigenaars vergoeding zal volledig vergoed worden en niet meer zoals in de oude systematiek waar 50% van het zakelijk recht vergoed werd.

Afspraken niet onverkort doortrekken naar andere leidingeigenaren
LTO bepleit een aanpassing van het ontwerp Wet gedogen werken van algemeenbelang. Bij de nieuwe systematiek heeft LTO daarom ruimte gehouden om voor commerciële leidingen andere afspraken te kunnen maken dan bij de leidingen van Gasunie. LTO hecht er aan te benadrukken dat de nu gemaakte afspraken niet onverkort door andere leidingeigenaren-bedrijven kunnen worden gehanteerd. De nieuwe systematiek is gekoppeld aan de Algemene Voorwaarden Leidingen die Gasunie hanteert en aan het specifieke algemene nut van gasleidingen. Gasunie heeft in Nederland de wettelijke taak om de algemene gasvoorziening te faciliteren. Deze taak is vastgelegd in de Gaswet. LTO Nederland adviseert grondeigenaren die benaderd worden door commerciële bedrijven afwijkende tarieven te bepleiten.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen