Eerste geïntegreerde netwerkuitbreiding door GTS en Gasunie Deutschland

Groningen, Hannover | persbericht

De Gasunie-dochtermaatschappijen Gas Transport Services B.V. (GTS, de Nederlandse beheerder van het landelijke gastransportnet) en Gasunie Deutschland Services GmbH (Gasunie Deutschland, netbeheerder in Noord-Duitsland), gaan op basis van een geïntegreerde aanpak een Open Season houden om de interesse van de markt voor additionele transportcapaciteit in kaart te brengen. De resultaten van deze marktbevraging zullen voor een belangrijk deel de basis vormen voor de planning van aanvullende netwerkuitbreidingen in Noord-Duitsland en Nederland.

Het is de eerste keer in Europa dat netwerkontwikkeling op deze manier gestalte krijgt, dat wil zeggen op basis van een grensoverschrijdende aanpak door een onafhankelijke, (‘gesplitste’) eigenaar van gastransportnetten.

Deze geïntegreerde benadering moet ervoor zorgen, dat de capaciteitsontwikkeling aan beide zijden van de grens synchroon verloopt. Hierdoor verkrijgen Gasunie’s klanten - de gebruikers van het net - ruimere mogelijkheden. De keuze van Gasunie voor deze geïntegreerde aanpak weerspiegelt het huidige grensoverschrijdende karakter van de handel in gas.

Het belang van internationaal gastransport neemt toe. Dit komt door de groei van de markt en door de verschuiving van binnenlandse productie naar steeds meer import van buiten de EU, zoals vanuit Rusland, Noorwegen en via LNG. Gasunie Deutschland ondervindt een groeiende belangstelling van shippers voor het boeken van capaciteit in haar systeem. Marktpartijen kijken momenteel naar tal van nieuwe projecten in Noord-Duitsland, variërend van elektriciteitscentrales tot ondergrondse opslagen, die extra capaciteit zullen vereisen in het systeem. Ook zal er vervanging moeten komen voor de afnemende gasproductie in Noord-Duitsland, hetgeen een toename in de vraag naar extra entry capaciteit veroorzaakt. Ook de voortschrijdende marktopening in Duitsland leidt tot de vraag naar meer capaciteit, omdat marktspelers hun portfolio willen spreiden. Deze ontwikkelingen leiden tot meer concurrentie in de Duitse gasinfrastructuurmarkt. Ook in Nederland neemt de vraag naar transportcapaciteit toe, onder andere vanwege gasvraagontwikkeling in de centrale elektriciteitsopwekking, de aanvoer van LNG en het creëren van aansluitingen voor gasopslagen. In Nederland is overigens al een groot investeringsproject gaande, ten bedrage van meer dan 1 miljard euro, gebaseerd op een eerdere Open Season.

De beginfase van de werkzaamheden zal volgens planning in het laatste kwartaal van 2008 plaatsvinden. Het is de bedoeling eind 2008 een beeld te hebben naar aanleiding van eerste reacties van geïnteresseerde bedrijven. Het boeken van transportcapaciteit door shippers zal plaatsvinden vanaf herfst 2009. Gasunie streeft ernaar de uitbreiding van haar netwerk synchroon te laten lopen met de uitbreiding van naburige netwerken.

GTS en Gasunie Deutschland zijn beide dochterondernemingen van het onafhankelijke gasinfrastructuurbedrijf Gasunie. GTS is de beheerder van het landelijke net in Nederland en Gasunie Deutschland is momenteel de enige onafhankelijke transporteur in Duitsland. Beide bedrijven werken nauw samen op het gebied van netbeheer, en ontwikkelen een geïntegreerde benadering voor de verdere netwerkontwikkeling. Zij zorgen voor voldoende capaciteit voor klanten, voor balancering van het systeem en voor de aansluitingen op andere netten.

Het doel van een Open Season procedure is ervoor te zorgen dat uitbreiding van het transportnetwerk volledig aansluit op de behoefte van de klant. In een Open Season vraagt de netwerkbeheerder de marktpartijen naar hun toekomstige behoefte aan aanvullende transportcapaciteit. Vervolgens worden de capaciteitsbehoeften van de individuele klanten gebundeld tot een efficiënt investeringsprogramma. Hierdoor kan ook de planologische belasting als gevolg van uitbreidingsprojecten tot een minimum beperkt blijven. Klanten gaan contractuele verplichtingen aan voor de aanvullende capaciteit die ze nodig hebben in de toekomst. Hierdoor wordt een economische grondslag voor investeringen gecreëerd. De Open Season-procedure biedt ruimte aan voor klantgerichte oplossingen en is door GTS al enkele malen succesvol uitgevoerd in Nederland.

Gasunie is een gasinfrastructuur en -transportbedrijf met een toonaangevende positie in Europa. De totale lengte van het pijpleidingnet in Nederland en Duitsland bedraagt meer dan 15.000 kilometer en geldt met een doorzet van bijna 125 miljard m3 als een van de grootste hogedruknetten in Europa. Gasunie beheert en ontwikkelt het Nederlandse landelijk gastransportnet en biedt transportdiensten aan. Sinds 1 juli 2008 is Gasunie tevens eigenaar van de voormalige gastransportdivisie van BEB en EMFG in Duitsland, welke nu de naam Gasunie Deutschland draagt. Gasunie biedt ook andere diensten aan in het verlengde van gas infrastructuur. Gasunie doet dit op een veilige, efficiënte, winstgevende en duurzame manier. Daarmee dient Gasunie ook het publieke belang.

Gas Transport Services BV, 100% dochter van Gasunie, is aangewezen als landelijk beheerder van het Nederlandse gastransportnet. Een van de belangrijkste taken van GTS is het verzorgen van transport van aardgas op een non-discriminatoire wijze. Met de uitvoering van haar taken bevordert GTS de leveringszekerheid en de werking van de gasmarkt. (www.gastransportservices.nl)

Gasunie Deutschland is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en ontwikkeling van een groot netwerk in Noord-Duitsland. Gasunie Deutschland streeft naar operational excellence op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie, klantgerichtheid en duurzaamheid. Het verzekert adequaat transport, onder andere door uitbreiding van het bestaande gastransportnetwerk. De klanten zijn landelijke en internationale gasbedrijven, gashandelaren, gasproducenten en grootverbruikers van gas. Gasunie Duitsland is sinds 1 juli 2008 100% dochter van Gasunie. Het hoofdkantoor van Gasunie Deutschland staat in Hannover. Het is het eerste onafhankelijke gasinfrastructuurbedrijf in Duitsland. Gasunie Deutschland beheert een efficiënt netwerk van meer dan 3.100 kilometer. Vanwege zijn geografische ligging in Noord-Duitsland past het in het concept van een gasrotonde, met gasstromen van Noord naar Zuid en van Oost naar West. Het ontwikkelen van haar netwerk en services doet Gasunie Deutschland in nauwe samenspraak met haar klanten. (www.gasunie.de)

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen