Gasunie bouwt activiteiten uit in duurzame gasvoorziening

Groningen | persbericht

Gasunie bouwt haar activiteiten op het gebied van duurzame gasvoorziening uit. Gasunie wil onder meer een actieve rol spelen in de implementatie van groen gas in Nederland. Daarnaast wil Gasunie faciliteiten gaan bieden voor transport en eventueel opslag van CO2. Bovendien gaat Gasunie haar bijdrage aan nationale en Europese milieudoelstellingen versterken door haar eigen bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Deze activiteiten maken onderdeel uit van een breder beleidsplan waarmee Gasunie bijdraagt aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarbij streeft zij ook naar doelgerichte samenwerking met andere bedrijven en instellingen, zowel nationaal als internationaal, ten behoeve van een zo effectief mogelijke aanpak van duurzaamheidsdoelstellingen. Gasunie ziet verduurzaming van haar activiteiten niet alleen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook als een bedrijfseconomische interessante ontwikkeling die past bij haar kernactiviteiten en bijdraagt aan een efficiënte energievoorziening, en die de marktwerking en het publiek belang dient in Nederland en daarbuiten.

Groen gas wordt in Nederland – nu nog op bescheiden schaal – gewonnen uit de vergisting van biomassa en uit het opwerken van gas afkomstig van vuilstortplaatsen. In het kader van klimaatsdoelstellingen ambieert de Nederlandse overheid om in 2030 vijf miljard m3 groen gas deel te laten uitmaken van ons totale gasverbruik. Gasunie onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst groen gas in haar eigen hogedruktransportsysteem in te nemen, zodat schaalvergroting van groen-gasinzet mogelijk kan worden. Het is van belang dat de inpassing van groen gas, dat vanwege zijn oorsprong anders van kwaliteit en samenstelling is, zorgvuldig verloopt zodat het eveneens volgens de huidige hoge veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen getransporteerd en geleverd kan worden.

Daarnaast stelt Gasunie zich kandidaat voor de rol van certificeerder van groen gas. Inpassing van groen gas moet een optimale kans krijgen en daarvoor is certificering van kwaliteit en herkomst van gas essentieel. Het uitgeven van certificaten voorziet in de behoefte van gasverbruikers om zekerheid te hebben over de herkomst van het gas. Tevens kan het certificatensysteem gebruikt worden voor het faciliteren van de handel in groen gas en voor een stimuleringsregeling van de overheid voor groen gasproductie.

Er is op dit moment veel aandacht voor het afvangen en opslaan van CO2. Om dit op grote schaal mogelijk te maken is veilig transport tussen de plaats van afvangen en opslaglocatie noodzakelijk. Gasunie ziet hier een rol voor zichzelf weggelegd. Gezien haar jarenlange ervaring in het veilig, duurzaam en onder economische voorwaarden aanleggen en beheren van gastransportsystemen, is de organisatie goed toegerust om een transportfunctie op gebied van CO2 te vervullen. Daarnaast is zij reeds met verschillende partijen, waaronder energiecentrales, in gesprek over te starten pilot-projecten voor CO2-opslag en -transport. Deze activiteiten zijn geheel in lijn met het overheidsbeleid dat het afvangen en opslaan van CO2 als een noodzaak ziet in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Op researchgebied zal Gasunie haar expertise en onderzoeksfaciliteiten sterker inzetten voor de ontwikkeling en verbreiding van schone energietoepassingen alsmede duurzame energie-infrastructuur. Het onderdeel Gasunie Engineering & Technology (GET) heeft een centrale rol in de ondersteuning van het werk van alle divisies, afdelingen en dochterondernemingen op het gebied van duurzaamheid. Binnen Gasunie Engineering & Technology wordt daarom een Kenniscentrum Duurzame Gasinfrastructuur opgezet, waarbinnen intensief wordt voortgebouwd op de kennis en ervaring die Gasunie gedurende de laatste decennia op het gebied van duurzaam heeft ontwikkeld. De versterking van deze kennisfunctie bij GET zal 5 tot 8 fte’s omvatten.

Ten aanzien van haar eigen bedrijfsvoering – die in internationale vergelijkingen al relatief efficiënt uit de bus komt - heeft Gasunie ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen opgesteld. Zij gaat flink investeren in het reduceren van haar zogenaamde ‘CO2-footprint’. Gasunie streeft ernaar haar eigen uitstoot van CO2-equivalenten rond 2015 met ca. 25% verminderd te hebben. Hiermee geeft Gasunie al concreet invulling aan het onlangs geformuleerde overheidsbeleid op dit punt.

Het werk van Gasunie is van nature grensoverschrijdend. Dat geldt zeker ook voor een efficiënte aanpak van de duurzaamheidsdoelstellingen. Gasunie streeft ernaar om niet alleen zelf projecten te initiëren, maar ook te leren van ervaringen uit andere landen en om desgevraagd ook haar eigen expertise te delen.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen