Gasunie, Hanzehogeschool Groningen en TNO gaan samenwerken aan toekomstige energiesystemen

Groningen | persbericht

Gasunie, Hanzehogeschool en TNO gaan in het kader van Energy Valley hun krachten bundelen op het terrein van duurzame energiesystemen. Samen met diverse partners zal op dit thema worden gewerkt aan de opbouw en uitwisseling van kennis, het stimuleren van innovaties en het opleiden van studenten. Dit draagt bij aan de nationale ambitie op het gebied van energietransitie en de kenniseconomie en sluit naadloos aan op de ontwikkeling van Noord-Nederland als energieregio.

Wereldwijd ontstaat een trend naar decentrale energie-voorziening, waardoor op termijn sprake zal zijn van een toenemende inzet van intelligente, kleinschalige energieopwekking op lokaal niveau. Deze decentrale energiesystemen zullen de afnemers voorzien van warmte, koude en elektriciteit. Dit leidt tot een hogere energie-efficiency en maakt inpassing van duurzame opties eenvoudiger. Decentrale energievoorziening stelt wel andere eisen aan de infrastructuur dan de huidige centrale energievoorziening. De samenwerking van Gasunie, Hanzehogeschool en TNO is gericht op de doorontwikkeling en stimulering van decentrale energiesystemen. De samenwerking omvat een drietal pijlers waarbij onderzoek, ontwikkeling en onderwijs elkaar versterken.

Laboratorium voor energiesystemen
De eerste pijler is de oprichting van een laboratorium voor het ontwikkelen, testen, simuleren en demonstreren van decentrale energiesystemen, per 1 februari in Groningen. Diverse systemen zullen hier, afzonderlijk of in een cluster, worden beproefd. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan systemen op basis van stirling- of gasmotoren, brandstofcellen, warmtepompen, gasturbines of wind- en zonnetechnologie. Door clustering van systemen kan bijvoorbeeld een woonwijk worden gesimuleerd of een virtuele elektriciteitscentrale worden bedreven. Centraal hierbij staat de ontwikkeling en toepassing van kennis van achterliggende technologieën, gebruikersaspecten en de gevolgen voor de energie- en ICT-infrastructuur. Tevens zal het gebruik van verschillende energiebronnen worden beproefd.

(Grootschalige) praktijkproeven
Naast experimentele beproeving in het laboratorium zullen (grootschalige) praktijkproeven worden uitgevoerd. Uitvoering van praktijkexperimenten is de tweede pijler in het samenwerkingsverband. Op deze wijze kan de opgedane kennis in het laboratorium worden verdiept samen met provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, MKB-bedrijven, e.d.

Opleiden van studenten
De derde pijler betreft het opleiden van studenten. In een vroeg stadium kunnen studenten kennis maken met de energie- en ICT-sector en ervaring opdoen met state-of-the-art technologieën in theorie en praktijk. Studenten kunnen zich op deze wijze verder ontwikkelen op dit thema, waardoor een betere aansluiting met het bedrijfsleven wordt gerealiseerd.

Het initiatief is er op gericht hoogwaardige kennis op het gebied van energie en bijbehorende infrastructuur - die in Noord-Nederland van oudsher op hoog niveau aanwezig is - verder uit te bouwen en door te gegeven aan een nieuwe generatie. Hiermee kan een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Door kennis en expertise te bundelen kan Nederland een vooraanstaande positie innemen in de internationale ontwikkeling van decentrale energiesystemen. Dit sluit naadloos aan bij Energy Valley, waarbij publieke en private partijen zich gezamenlijk inspannen voor uitbouw van de Noordelijke energie-economie.

Het samenwerkingsverband van Gasunie, Hanzehogeschool en TNO staat open voor geïnteresseerde bedrijven en instellingen. Gemeente en Provincie Groningen, alsmede de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM) hebben ondersteuning toegezegd in de ontwikkeling van het onderzoekscentrum. KEMA Nederland, ECN, een aantal energiebedrijven en fabrikanten hebben ook belangstelling getoond om in dit verband samen te werken.

Gasunie Engineering & Technology (GET) is een onderdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven van Europa. Met laboratoria die hoog aangeschreven staan en unieke faciliteiten voor specialistische metingen biedt GET een uitstekende omgeving voor kennisintensief onderzoek op het hoogste niveau. De expertise van GET betreft de gehele gaswaardeketen, van gasput tot gaspit. GET is actief op het gebied van: onderzoek, ontwikkeling, testen, metingen, analyses, onderzoek, innovatie, calibratie, engineering, consultancy en training.

Hanzehogeschool Groningen is een Noordelijke HBO onderwijsinstelling en biedt vanuit haar Instituten een scala aan opleidingen over economie, kunst, gezondheidszorg, techniek, etc. Daarnaast ontwikkelt de Hanzehogeschool zich als kennisinstelling, onder andere op energiegebied. Daarvoor is september 2005 het Energiekenniscentrum opgericht. Vanuit dat centrum doet de Hanzehogeschool onderzoek naar energie en ontwikkelt ze nieuw onderwijs op energiegebied. Het nu op te richten Innovatiecentrum voor Energiesystemen wordt door de hogeschool gebruikt voor demonstratieonderwijs en onderzoek.

TNO is een leidend, onafhankelijk kennisbedrijf dat vanuit haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. Bij TNO werken ruim 4700 professionals. TNO werkt vanuit 5 kerngebieden: TNO Kwaliteit van Leven, TNO Defensie en Veiligheid, TNO Industrie en Techniek, TNO Bouw en Ondergrond, TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

Energy Valley is een gezamenlijke initiatief van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven ter ondersteuning van de noordelijke energie-economie. Doel is de economie en werkgelegenheid te stimuleren door uitbouw van de conventionele en duurzame energiesector en de ondersteunende kennisinfrastructuur. De stichting Energy Valley fungeert als aanjager voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en investeringen op energiegebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hanzehogeschool: Marcel Koenis, 050-5954600 of email m.j.m.koenis@pl.hanze.nl

TNO: Harold Veldkamp, 050-5857814 of email harold.veldkamp@tno.nl

Energy Valley: Owen Huisman, 050-7890010, of email huisman@energyvalley.nl

Gasunie: Hansch van der Velden, email pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen