Groen-gasmarkt van start met Gasunie-certificeringsdochter Vertogas

Groningen | persbericht

Op 2 juli heeft gasinfrastructuurbedrijf Gasunie een dochteronderneming opgericht die onder de naam Vertogas de certificering van groen gas in Nederland zal gaan verzorgen. De bekendmaking hiervan gebeurde in de aanwezigheid van de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, die daarbij de allereerste Nederlandse groengascertificaten van Vertogas heeft uitgereikt aan een aantal producenten van groen gas. De oprichting van deze certificeringinstantie effent het pad voor een goed functionerende markt voor groen gas. Behalve groene elektriciteit kan in Nederland nu ook groen gas een vlucht nemen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van het klimaatprobleem en aan de versterking van de voorzieningszekerheid.

Vertogas opereert volledig zelfstandig en onafhankelijk, maar kan voortbouwen op de jarenlange kennis en ervaring die Gasunie op aardgasgebied heeft opgebouwd.

Vertrouwen van producenten en consumenten
Marcel Kramer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie: “Met de oprichting van Vertogas luiden we een nieuw tijdperk in, waarin we aardgas, 50 jaar nadat het voor het eerst uit het Slochterenveld is gestroomd, duurzaam kunnen maken. Voortbouwend op de sterke infrastructuur die we als gasland al hebben, zetten we een belangrijke stap in de richting van een duurzame energievoorziening. Gas maakt niet alleen de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk, maar is door zijn vergroeningsmogelijkheden ook zelf onderdeel van dat duurzame perspectief. Er ligt een schone taak voor gas tot in een verre toekomst. Met groengascertificering creëren we een transparant systeem waarbij producenten en consumenten erop kunnen vertrouwen dat groen gas ook echt duurzaam is.”

“Als overheid willen wij dat van de totale hoeveelheid energie die we in Nederland in 2020 gebruiken, 20 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Wij zijn blij met deze concrete stap, die daar een steentje aan gaat bijdragen,” aldus Minister van der Hoeven, die bij de overhandiging van de eerste certificaten de producenten Essent Milieu, Cogas en Praktijkcentrum De Marke met hun duurzame ondernemingszin en visie complimenteerde. De minister benadrukte het belang van groen gas voor milieu, klimaat en economie. “Consumenten en bedrijven vragen om duurzaamheid. De certificaten van Vertogas helpen aan die vraag te voldoen.” De minister complimenteerde Gasunie met het werk dat het bedrijf hiervoor heeft verzet.

Groen gas: efficiënt
Een concrete visie op de grote mogelijkheden voor groen gas werd eind 2007 verwoord door de werkgroep Groen Gas van het EnergieTransitieplatform Nieuw Gas. Theo Walthie, voorzitter van het Regieorgaan waaronder alle EnergieTransitieplatforms vallen: “Deze werkgroep heeft in haar rapport ‘Vol gas vooruit’ geschetst dat in 2020 een aanzienlijk deel van alle duurzame energieproductie uit Groen Gas kan bestaan. Groen gas is, in vergelijking tot omzetting in stroom, in veel gevallen de meest efficiënte manier om gebruik te maken van biomassa voor energieopwekking, zonder de voedselproductie ergens ter wereld in het gedrang te brengen. Twee randvoorwaarden voor het tot ontwikkeling komen van dit transitiepad zijn daarbij door de transitiewerkgroep geformuleerd: ten eerste een goed certificatiesysteem en ten tweede een goede manier om groen gas in het landelijk transportsysteem in te voeden. Gasunie heeft dit op beide terreinen opgepakt en in resultaat omgezet.”

Groen gas is biogas dat via vergisting en vergassing wordt gewonnen uit organische restmaterialen en dat wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas en kan op dezelfde manier worden gebruikt. In Nederland is genoeg restmateriaal om in drie tot vijf procent van de aardgasvoorziening te voorzien. Aanzienlijk hogere percentages kunnen worden bereikt door grootschalige vergassing van (geïmporteerde) biomassa, eveneens op basis van reststromen. Om een markt voor dit klimaatneutrale gas tot bloei te brengen is een erkende Certificeringsinstantie nodig die de duurzame herkomst en productiewijze transparant en aantoonbaar maakt.

Voor meer info: www.vertogas.nl en pers@gasunie.nl

Over Gasunie
De N.V. Nederlandse Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. Het is daarmee één van de grootste hogedruknetten voor gastransport in Europa. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Het bedrijf biedt onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. De transportdiensten worden aangeboden via dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Gasunie wil de hoogste standaarden realiseren op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid.
Op het gebied van duurzaamheid richt Gasunie zich op: groen gas, schone energietoepassingen en footprintreductie. Wat betreft groen gas is Gasunie actief op het gebied van zowel de invoeding van groen gas als certificering van groen gas.

Over Energietransitie/Creatieve Energie
De ontwikkeling van groen gas wordt aangemoedigd door het Nationaal Regie Orgaan EnergieTransitie. Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten zich daar gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in 2050 duurzaam is. Energie is dan schoon, voor iedereen betaalbaar en wordt continu geleverd. EnergieTransitie vraagt én geeft Creatieve Energie.
In dit kader werken diverse werkgroepen van het Energietransitie Platform Nieuw Gas aan verschillende transitiepaden. Een daarvan is de werkgroep Groen Gas, die een visie heeft ontwikkeld op de mogelijkheden van groen gas in Nederland. Zij heeft deze visie neergelegd in een rapport dat in oktober 2007 is aangeboden aan de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. In dit rapport werd certificering als een cruciale schakel in de vergroening van de gasvoorziening genoemd.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen