MVO-jaarverslag 2012

Groningen

In ons MVO-jaarverslag rapporteren we over onze prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We leggen in dit verslag op transparante manier verantwoording af aan onze omgeving. We laten zien hoe we omgaan met de zorg voor het milieu, wat onze resultaten zijn op het gebied van veiligheid, hoe we onze rol als werkgever invullen, wat we doen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, waarom we kennisuitwisseling belangrijk vinden, en hoe we bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Bezoek de website met het MVO-jaarverslag 2012

We stellen het verslag op volgens de GRI-richtlijnen en de Transparantiebenchmarkcriteria van het ministerie van Economische Zaken. In de benchmark van het ministerie worden MVO-verslagen van 500 Nederlandse bedrijven en organisaties met elkaar vergeleken en beoordeeld. Wij staan met ons MVO-verslag in het totaal op een 44e plek. Binnen de energiesector staan we op de derde plaats met ons verslag.

Enkele highlights uit het verslag over 2012:

Veiligheid

Het aantal reportable letselgevallen per miljoen gewerkte uren is in het verslagjaar met 2,5 ruim onder de target van < 5,0 gebleven (in 2011: 4,3). Dit is het beste resultaat sinds we zijn begonnen met het op deze manier registreren van reportables (vanaf 2006). Het aantal leidingincidenten door (mechanische) graafhandelingen is ten opzichte van 2011 gedaald van 7 naar 5. Met dit aantal leidingincidenten zijn wij precies binnen de gestelde signaalwaarde voor 2012 gebleven.

Goed werkgeverschap

Het aantal medewerkers daalde licht in 2012 ten opzichte van 2011: van 1.707 naar 1.701. De gemiddelde leeftijd is gestegen van 45,5 naar 47,1. In 2012 is het project Competentiemanagement afgerond, dat tot doel had om beter te kunnen sturen op kennis en vaardigheden van onze medewerkers om de doelstellingen van onze organisatie te bereiken. Ons wervings- en selectieproces is hierdoor transparanter en efficiënter geworden.

Milieuzorg

De totale CO2-equivalentemissie in 2012 is iets hoger dan in 2011. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de koude winterperioden aan het begin en het eind van 2012. Daardoor moest meer aardgas worden gecomprimeerd, waarbij meer koolstofdioxide vrijkwam. Onze methaanemissies zijn in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling is niet aan één specifieke oorzaak toe te schrijven, maar één van de belangrijkste oorzaken is dat er minder gas is afgeblazen tijdens werkzaamheden.

Verantwoord ketenbeheer en duurzaamheid

In 2012 zijn de eerste onderzoeken in het kader van EDGaR afgerond. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om vanuit de sterke Nederlandse gaspositie opties voor een duurzame energietoekomst te verkennen. In 2012 zijn de eerste EDGaR-onderzoeken afgerond.
Daarnaast hebben we ons beziggehouden met diverse onderzoeken naar innovaties op het gebied van smart grids, small scale LNG en CO2-neutraal gastransport.

Betrokkenheid bij onze omgeving

Ook in 2012 hebben we via sponsoring en donaties diverse maatschappelijke initiatieven ondersteund. We namen wederom deel aan de Nacht van de Nacht en de Dag van de Duurzaamheid. We ondersteunden diverse studentenverenigingen met materiaal, door het houden van lezingen of door het beschikbaar stellen van ons gebouw. Ook in 2012 werd veelvuldig gebruik gemaakt van de stage- en afstudeermogelijkheden die we bieden.

Groen gas

In 2012 is het aantal geregistreerde partijen die gebruik maken van de groengascertificaten van Vertogas gestegen naar 19. Het gecertificeerde volume groen gas steeg van 15 miljoen m3 (146,5 miljoen kWh) in 2011 naar 26 miljoen m3 (254 miljoen kWh) in 2012.
Als onderdeel van ons footprintreductiebeleid, zijn we in 2012 gestart met de vergroening van ons wagenpark.

Stakeholdermanagement

Ook in 2012 hebben we onze stakeholders regelmatig betrokken bij onze bedrijfsvoering. Als onderdeel daarvan hebben we voor verschillende projecten overleg gevoerd met omwonenden en lokale overheden. Doel daarbij was om de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen tijdens onze werkzaamheden, of om gezamenlijk te komen tot een goede landschappelijke inpassing van onze infrastructuur.
Als onderdeel van stakeholdermanagement organiseerde GTS voor haar klanten in 2012 Industriedagen en Shippermeetings. Uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat GTS uitvoert bleek dat haar dienstverlening ook in 2012 met een score van 7,2 goed werd gewaardeerd door haar klanten.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen