Nederland heeft aardgas nodig om ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen verwezenlijken

Groningen | persbericht

Het Energie-Forum NL (EFNL) publiceert vandaag een rapport, waaruit blijkt dat aardgas een essentiële rol vervult bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Hierover werd onderstaand persbericht gepubliceerd.

PERSBERICHT

Nederland heeft aardgas nodig om ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen verwezenlijken

Tot 2030 een verzesvoudiging van stroomproductie uit hernieuwbare bronnen en een toename van 70 procent van productie uit gasgestookte centrales vereist

Inzet op aardgas en een hogere CO2-prijs zijn onontbeerlijk voor de optimale ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (o.a. biomassa en wind op zee) en het behalen van CO2- reductiedoelstellingen, aldus het Energie-Forum NL (EFNL), een bedrijvenplatform waar DONG Energy, EBN, Eneco, GasTerra, Gasunie, GDF SUEZ en Shell lid van zijn. Het onderzoeksrapport waarop deze conclusie is gebaseerd, is uniek, omdat het een gedetailleerde analyse van de specifieke Nederlandse energiesituatie koppelt aan ambitieuze klimaatdoelen tot 2030 (40% reductie) en 2050 (80% reductie).

Het onlangs door EFNL afgeronde onderzoek, toont aan dat het combineren van hernieuwbare energiebronnen met (aard)gas de beste perspectieven biedt om bij te dragen aan het verwezenlijken van een duurzame energievoorziening en ambitieuze reductiedoelstellingen voor CO2. Een recent voorbeeld hiervan is de in december jl. gepubliceerde Energy Roadmap van de Europese Commissie, waarin een route is uitgezet om in Europa in 2050 een CO2-reductie te realiseren van 85% ten opzichte van 1990.

Het onderzoeksrapport bevat een objectieve analyse van de energiemix die noodzakelijk is voor het behalen van 80% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990. De nadruk in het onderzoek ligt echter op de ambitie voor de komende 20 jaar, met de afgeleide ambitie van 40% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de elektriciteitsproductie uit zowel hernieuwbare bronnen als gas enorm moet groeien om deze doelen te kunnen behalen. Dit komt neer op een verzesvoudiging van de hernieuwbare stroomproductie en een toename van 70% van de gasgestookte stroomproductie tussen nu en 2030. Verder is een sterke toename van energieefficiëntie noodzakelijk, vooral in de residentiële sector. Hierbij zal geen enkele technologie uitgesloten mogen worden, want juist door alle beschikbare technologieën wisselend in te zetten kan voor elke specifieke situatie de meest passende oplossing gevonden worden. Efficiëntie is tevens belangrijk voor de industriële sector. Echter, deze sector is na 2030 sterk afhankelijk van Carbon Capture & Storage (CCS) om de emissiedoelstelling te kunnen behalen. In de transportsector zal een verschuiving moeten plaatsvinden naar rijden op elektriciteit en waterstof, in het bijzonder voor personenauto’s. Zwaar transport en binnenvaart zullen meer gebruik moeten maken van het relatief schone vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG).

In Europa en dus ook in Nederland moet het beleid op het gebied van klimaatdoelstellingen duidelijk en consistent zijn. Het investeringsklimaat dient stabiel te zijn. Nederland, zo stelt EFNL vast, kan zijn klimaatdoelstellingen alleen efficiënt verwezenlijken als het in Europees kader opereert en er een krachtig functionerende handel in emissierechten (ETS) is met tot gevolg een hogere CO2-prijs.

Gasunie CEO Paul van Gelder: ’Gas en gasinfrastructuur vormen een ideale basis om een stabiele duurzame energievoorziening op te bouwen, daarvan zijn we binnen Gasunie al jaren overtuigd. Dit rapport ondersteunt onze visie, maar laat ook zien dat een sterke combinatie van investeringen in duurzame energie en in aardgas de effectiefste en efficiëntste weg is om de klimaatdoelstellingen van de overheid te realiseren.’

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco: 'Uit onze studie blijkt eens te meer dat CO2-uitstoot een serieuze prijs moet krijgen. Dat leidt tot een versnelling van investeringen in duurzame energie, waaronder wind op zee. Gas is daarbij een ideale partner.'

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen