Toenemende marktvraag vergt aanzienlijke uitbreiding gastransportnet

Groningen | persbericht

Landelijk netbeheerder Gas Transport Services B.V. (GTS), een 100%-dochteronderneming van Gasunie, heeft plannen ontwikkeld om het gastransportnet in Nederland uit te breiden met 500 kilometer leiding en vier compressorstations. Hiermee is naar verwachting een bedrag van 1 à 1,5 miljard euro gemoeid. De uitbreidingswerkzaamheden zijn met name voorzien op het traject van Noordoost-Nederland naar Zuidwest-Nederland.

De wens tot uitbreiding komt voort uit een toenemende vraag in de markt naar transportcapaciteit, niet alleen voor de belevering van de Nederlandse markt, maar ook voor de doorvoer van gas. Dit blijkt uit een inventarisatie die GTS heeft uitgevoerd onder haar klanten en illustreert de toenemende dynamiek in de open Nederlandse gasmarkt. Er is een set uitbreidingsmaatregelen in voorbereiding om met vaart in te spelen op deze vraagontwikkeling. Tijdige realisatie van uitbreiding is van belang om congesties in het net voor te blijven.

Aan de feitelijke projectuitvoering gaat nog een intensieve fase van besluitvorming en overleg vooraf. De plannen zijn ter beoordeling voorgelegd aan de aandeelhouder van Gasunie (de Nederlandse Staat) en zijn in lijn met het streven van zowel de overheid als Gasunie om de rol van Nederland als ‘de gasrotonde van Noordwest-Europa’ te versterken. De voorziene uitbreidingen komen zowel de marktwerking als de leveringszekerheid in Nederland ten goede, en ondersteunen voorts de verdere ontwikkeling van het transportbedrijf.
Ook de NMa/DTe moet zich nog over de uitbreidingsvoornemens uitspreken. Deze toezichthouder voor de energiesector heeft zich inmiddels over de plannen gebogen. Of de voornemens in een definitieve investeringsbeslissing kunnen worden omgezet zal mede afhangen van de instemming van de toezichthouder.
Daarnaast is Gasunie in actief overleg met transportmaatschappijen in de buurlanden België en Duitsland voor uitbreiding van de grensoverschrijdende gasleidingen.

De complexiteit in het besluitvormings- en uitvoeringsproces en het belang van tijdige realisatie vergen van Gasunie een nauwgezette planning en van overheden een tijdige respons. Om onnodig tijdverlies te voorkomen is Gasunie, vooruitlopend op definitieve investeringsbeslissingen, reeds begonnen met het aanvragen van vergunningen voor de leidingaanleg en de bouw van de installaties. Het overleg met de provincies en gemeenten waarin het nieuwe tracé is gepland is gestart. Naar verwachting nemen de Milieu Effect Rapportage en de vergunningenprocedure circa drie jaar in beslag zodat in 2009 met de daadwerkelijke bouw kan worden begonnen. Eind 2010 kan dan de eerste nieuwe transportcapaciteit aan de markt worden aangeboden. In 2012 moet het hele project zijn afgerond.

De uitbreidingswerkzaamheden zijn met name voorzien op het traject van grenspunt Oude Statenzijl (Groningen) naar grenspunt Zelzate (Zeeland) en kunnen zowel bestaan uit verzwaring van bestaande leidingen als uit de aanleg van nieuwe leidingen en installaties. Het landelijk gastransportnet bestaat momenteel uit circa 11.600 kilometer pijpleiding.

Chris Glerum of Ria Gorter, Gasunie, pers@gasunie.nl

Met een centrale ligging van het Gasunie-net in Noordwest Europa, de kwaliteit en de vertaktheid ervan, de ruime mogelijkheden voor ondergrondse opslag in de Nederlandse bodem en de aanwezigheid van een open gasmarkt positioneert Nederland zich als de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa. Nabijgelegen gasvoorraden slinken terwijl het aandeel langeafstandgas in de gasvoorziening van Europa toeneemt. Hierdoor groeit het belang van een logistiek draaipunt dat in dit deel van Europa niet alleen gasstromen uit verschillende aanvoerrichtingen kan verwerken, maar daar ook flexibiliteit aan toe kan voegen. Gasunie werkt aan de continuering en versterking van deze strategische rol, die ook door de Nederlandse overheid wordt ondersteund. Onder meer is de onderneming actief in de aanleg van een onderzeese transportleiding naar Engeland (‘BBL’), de aanleg van cavernes voor ondergrondse opslag en met plannen voor de bouw van een terminal voor vloeibaar aardgas (‘GATE’). Een goed functionerende gasrotonde draagt bij aan een verdere integratie van de gasmarkt, een verbeterde voorzieningszekerheid van Nederland en de waarde van het bedrijf.

Gasunie (N.V. Nederlandse Gasunie) is een onafhankelijk gasinfrastructuur- en gastransportbedrijf. Het is met een getransporteerd jaarvolume van meer dan 95 miljard kubieke meter binnen de Europese Unie één van de grootste gastransporteurs. Het bedrijf is eigenaar van één van de grootste hogedruknetten in Europa, bestaande uit circa 11.600 kilometer pijpleiding, vele tientallen stations en installaties en circa 1.100 gasontvangstations. De Nederlandse Staat is sinds 1 juli 2005 de enige aandeelhouder.
Gasunie’s missie is het leveren van veilig en betrouwbaar gastransport en aanverwante diensten aan een integrerende Europese markt - op een efficiënte, winstgevende en duurzame wijze. Internationalisatie van gasstromen stelt hoge eisen aan infrastructuur en transportexpertise. Gasunie heeft op dit punt een sterke uitgangspositie en wil haar vooraanstaande positie in Europa verder uitbouwen (‘de gasrotonde’).

GTS (Gas Transport Services B.V., een 100% dochteronderneming van Gasunie) is aangewezen als de beheerder van het landelijk gastransportnet en voert een aantal wettelijke taken uit. Zij opereert onafhankelijk en biedt gastransportdiensten aan ten behoeve van een goed functionerende gasmarkt. Voorts zorgt zij voor het beheer, de goede werking en de ontwikkeling van het binnenlandse leidingnet. De klanten die GTS bedient zijn shippers (gasleveranciers, en -handelaars), op het netwerk aangesloten industrieën en (inter)nationale netwerkbedrijven.
Zij voert de haar opgedragen wettelijke taken uit op een transparante en non-discriminatoire wijze.

Wij hebben divers beeldmateriaal verzameld. Deze foto's kunnen dienen als illustratie bij teksten over Gasunie-leidingprojecten.
Klik hier voor dit materiaal.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen