Verkeerde inschatting reguleringsrisico oorzaak afboekingen op BEB-investering

Groningen | persbericht

Reactie Gasunie op rapport overname BEB-gastransportnet in 2007

  • Gasunie onderschrijft aanbevelingen onderzoeksrapport acquisitie BEB-netwerk en heeft meeste ervan al in praktijk gebracht
  • Strategisch belang overname Duits netwerk niet ter discussie
  • Drie leden Raad van Commissarissen stellen in goed overleg hun positie ter beschikking; zij blijven aan totdat in opvolging is voorzien

Vandaag is het externe onderzoeksrapport verschenen dat in opdracht van de Minister van Financiën is opgesteld naar aanleiding van de afboekingen op het Duitse BEB-gastransportnetwerk dat in 2007 door Gasunie is verworven. Gasunie heeft volledig meegewerkt aan dit onderzoek. Door ingrijpende aanpassing van de regulering in Duitsland heeft Gasunie op de oorspronkelijke aankoopsom in diverse stappen in totaal 1,5 miljard euro netto moeten afboeken. Hoewel het reguleringsrisico destijds als belangrijkste risicofactor is onderkend, stelt het rapport vast dat dit risico door de toenmalige raad van bestuur verkeerd is ingeschat en onvoldoende in de gehanteerde waarderingsscenario’s is verdisconteerd.

Gasunie betreurt de omvangrijke afboekingen die na de aankoop noodzakelijk zijn gebleken als gevolg van onverwachte regulering. Daarbij past de kanttekening dat de overname bijdraagt aan een gunstige prijsstelling voor aardgas voor de Nederlandse gebruiker. Dit voordeel komt niet tot uitdrukking in de winst-en-verliesrekening van Gasunie. Bovendien is Nederland door het BEB-netwerk (en de participaties in de pijpleidingen Nord Stream en NEL) rechtstreeks verbonden met het Russische gas, wat van belang is als op termijn de binnenlandse productie afneemt. Dit draagt niet alleen bij aan de toekomstige leveringszekerheid van gas in Nederland, maar zorgt er ook voor dat de Nederlandse gasinfrastructuur beter en langer benut kan blijven, ook voor doorvoer naar andere landen. Dit kan Gasunie op termijn meer omzet en de Staat inkomsten opleveren.

De aankoop van het Duitse netwerk werd en wordt door Gasunie gezien als een cruciale stap in het realiseren van de ambitie van Nederland om uit te groeien tot de gasrotonde van Noordwest Europa. De uitbreiding van het netwerk zorgt voor een optimale benutting van de Nederlandse gasinfrastructuur en versterkt tevens het internationale belang ervan. In zijn begeleidende Kamerbrief bij het onderzoeksrapport benadrukt de minister dat ook voor de Nederlandse regering de strategische rationale achter de aankoop van het Duitse netwerk nog steeds als een paal boven water staat.

Het rapport doet een aantal belangrijke aanbevelingen. Deze worden door Gasunie volledig onderschreven. Het merendeel heeft het bedrijf zelf al in de praktijk gebracht op basis van eerdere eigen evaluaties. Op voordracht van de Raad van Commissarissen is vanaf 2010 een nieuwe Raad van Bestuur aangetreden die de organisatiestructuur ingrijpend gewijzigd en de fusie- en overnameprocessen verbeterd heeft. Ook zoekt Gasunie bij grote acquisitieprojecten actief de samenwerking met partners.

De Raad van Commissarissen heeft het acquisitieproces van het BEB-netwerk destijds intensief en kritisch gevolgd en had op basis van de beschikbare informatie en gevoerde discussies geen aanleiding om goedkeuring aan de overname te onthouden. De strategische voordelen wogen op tegen de risico’s zoals die toen werden ingeschat.

Om een open gesprek mogelijk te maken over de uitkomsten van het onderzoek hebben drie leden van de Raad van Commissarissen in goed overleg met de aandeelhouder en de Raad van Bestuur aangegeven bereid te zijn hun zetel ter beschikking te stellen. De heren Van Luijk, Noy en Lont waren ten tijde van de overname in 2007 als commissaris in functie. Zij nemen door deze stap hun functionele verantwoordelijkheid. In overleg met de aandeelhouder blijven zij aan totdat in hun opvolging is voorzien. Het streven is dat dit proces uiterlijk in het voorjaar 2013 is afgerond.

Paul van Gelder, die in 2010 aantrad als CEO en bestuursvoorzitter van Gasunie: “Het is goed dat het rapport er is. Veel van de aanbevelingen hebben we al ingevoerd in de organisatie. Gasunie is een gezond bedrijf en onze resultaten over het boekjaar 2012 zijn sterk. De Raad van Commissarissen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van projecten die de positie van Gasunie in de internationale gasmarkt hebben versterkt. Ik ben hen daar erkentelijk voor. Wij betreuren het aangekondigde vertrek van de drie commissarissen en hebben er tegelijkertijd respect voor dat zij deze stap zetten.”

Meer informatie: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen