29 mrt 2018

Gasunie bereidt nieuwe stikstofinstallatie voor om afbouw gaswinning Groningen te ondersteunen

Publicatie jaarresultaten 2017 en start marktconsultatie extra stikstofmaatregelen

  • Door meer inzet van stikstof kan gaswinning Groningenveld op snelle en verantwoorde wijze worden afgebouwd

  • Nieuwe stikstofinstallatie gereed in 2022

  • Jaarcijfers 2017: forse groei inzet van stikstof voor aanmaak laagcalorisch gas

  • Overige resultaten:

    • Transportzekerheid en veiligheid blijven in 2017 op hoog niveau

    • Gerapporteerde nettowinst € 259 miljoen (stijging van € 76 miljoen ten opzichte van 2016)

    • € 259 miljoen dividend voor Nederlandse Staat

Gasunie Transport Services (GTS) heeft aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) advies uitgebracht hoe de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag kan worden gebracht tot in eerste instantie 12 miljard m3 per jaar. Daarnaast geeft GTS een indicatie hoe de Groningenproductie verder kan worden afgebouwd, zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt van Gasunie.

Extra stikstofinstallatie

Eén van de belangrijkste maatregelen  is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. Een stikstofinstallatie voegt stikstof toe aan hoogcalorisch gas uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, waardoor dit gas geschikt wordt gemaakt voor huishoudelijk gebruik. De nieuw te bouwen stikstofinstallatie maakt een reductie van circa 7 miljard m3 Groningengas per jaar (bij een koud jaar) mogelijk. Hierdoor kan direct na ingebruikname van de installatie begin 2022 het beoogde productieplafond van 12 miljard m3 gerealiseerd worden. Dit productieplafond van 12 miljard m3 is mede haalbaar doordat ook de vraag naar laagcalorisch gas vanuit Duitsland, Frankrijk en België vanwege de afbouw van de exportmarkt de komende jaren met 2 miljard m3 per jaar afneemt. Gasunie zet de voorbereiding van de stikstofinstallatie nu in volle gang en start vandaag met de marktconsultatie hiervoor. Ook vindt verder overleg met de minister van EZK plaats over mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving die benodigd is om de bouw van de stikstofinstallatie te kunnen realiseren.

Verdere verlaging gaswinning

GTS ziet nog meer mogelijkheden om de gaswinning uit het Groningenveld te verlagen. Door de inkoop van extra stikstof in combinatie met aanpassing van bestaande installaties is vanaf medio 2020 een extra besparing aan Groningengas mogelijk van 1 tot 1,5 miljard m3 per jaar, omdat daarmee de inzet van de bestaande stikstofinstallaties verhoogd kan worden. Bovendien levert de ombouw van de Nederlandse industrie naar hoogcalorisch gas een verlaging van de Groningenproductie op tussen 2,3 miljard en 3,4 miljard m3 per jaar. GTS onderzoekt eveneens of na de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie de gasberging in Norg geschikt gemaakt kan worden voor de opslag van laagcalorisch gas dat via menging met stikstof uit hoogcalorisch gas wordt gemaakt.

GTS heeft, samen met het ministerie van EZK en een klankbordgroep bestaande uit het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO, bij de verschillende voorgestelde maatregelen een inschatting gemaakt van de hoeveelheid Groningengas die nodig is in een koud jaar.

Inzet hernieuwbare gassen

Door het vergroten van het aanbod van duurzame (hernieuwbare) gassen (groen gas, waterstof) kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de behoefte aan Groningengas. Gasunie stimuleert de inzet van hernieuwbare gassen, omdat zij minder CO2 uitstoten en daardoor de energietransitie helpen versnellen. Door de inzet van hernieuwbare gassen kan per 2025 ongeveer 1 miljard m3 Groningengas per jaar vervangen worden. Het betreft de inzet van groen gas (via vergisting en vergassing) en een versnelde uitrol van superkritische watervergassing en vergistingsoplossingen. Gasunie heeft in 2017 samen met SCW Systems een demo-vergassingsinstallatie gebouwd in Alkmaar met als doel om deze nieuwe technologie ook op industriële schaal toepasbaar te maken.

Waterstof

Waterstof kan eveneens fungeren als een vervanger van aardgas. Er zijn volop ontwikkelingen op dit gebied. Vanaf ca 2025 zou duurzame waterstof (onder andere afkomstig van wind op zee) jaarlijks een hoeveelheid gas oplopend tot ongeveer 6 miljard m3 kunnen vervangen. Gasunie verkent samen met partners in het North Sea Wind Power Hub-consortium de mogelijkheden om grootschalige windprojecten op de Noordzee te combineren met productie, opslag en transport van duurzame energie in de vorm van waterstof.

Energiebesparing

Natuurlijk blijft energiebesparing door betere isolatie noodzakelijk om het energiegebruik snel terug te dringen. Daarnaast kan de inzet van warmtenetten en hybride warmtepompen de vraag naar aardgas helpen terugdringen. Gasunie is partner in de Warmtealliantie Zuid-Holland die een groot warmtenet in Zuid-Holland wil realiseren. Hiermee kunnen 1 miljoen huishoudens en een vergelijkbaar deel aan tuinbouw en industrie met (rest)warmte beleverd worden. Berekend is dat daardoor op jaarbasis circa 1 miljard m3 aan Groningengas bespaard kan worden.

Operationele resultaten 2017

De rol van aardgas in de energiemix zal veranderen, maar op de korte en middellange termijn speelt aardgas in Nederland en Europa nog een belangrijke rol, onder andere als vervanger van kolen. Uit het jaarverslag 2017 dat Gasunie vandaag presenteert, blijkt dat de hoeveelheid getransporteerd aardgas met 1.213 TWh (124 miljard m3) vorig jaar vrijwel op hetzelfde niveau bleef als in 2016 (1.236 TWh, 126 miljard m3). Daarbij werd bijna honderd procent transportzekerheid gerealiseerd. In 2017 heeft één kortstondige onderbreking bij een afnemer plaatsgevonden. Daarnaast zijn de veiligheidsprestaties in 2017 verder verbeterd.

Om in 2017 de dalende productie van Groningengas op te vangen, heeft Gasunie 11 procent meer hoogcalorisch gas geschikt gemaakt voor gebruik door huishoudens en bedrijven dan in 2016. De inzet van kwaliteitsconversie door toevoeging van stikstof is sinds de daling van de Groningen-gasproductie flink gestegen: van 5,7 miljard m3 in 2013 naar maar liefst 25,8 miljard m3 in 2017. Dat is net zoveel als het totale binnenlandse verbruik van laagcalorisch gas. 

Financiële resultaten 2017

Over 2017 heeft Gasunie solide resultaten geboekt. De omzet daalde met € 307 miljoen naar € 1.241 miljoen. Deze daling werd met name veroorzaakt door een afname van de toegestane omzet van GTS, regulatoire verrekeningen vanuit voorgaande jaren en afgenomen capaciteitsverkopen. Tegenover deze omzetdaling stond een daling van de lasten, voornamelijk als gevolg van lagere bijzondere waardeverminderingen. De gerapporteerde nettowinst is daardoor ten opzichte van vorig jaar met € 76 miljoen toegenomen tot € 259 miljoen.
Exclusief de bijzondere waardeverminderingen in 2016 en 2017 is sprake van een afname van de genormaliseerde nettowinst met € 151 miljoen tot € 370 miljoen, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan bovengenoemde afname van de omzet. Het effect van de omzetafname werd gedeeltelijk beperkt door kostenbesparingen, lagere financieringslasten en een hoger resultaat op deelnemingen. Op basis van deze resultaten keert Gasunie aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat, een dividend uit van € 259 miljoen.

Door een efficiënte bedrijfsvoering is Gasunie Deutschland erin geslaagd om tijdens de reguleringsperiode 2013-2017 additioneel positief resultaat te realiseren. Over de afgelopen vijf jaar heeft Gasunie Deutschland een totale nettowinst gerealiseerd van € 464 miljoen. Continue aanscherping van het reguleringskader door de toezichthouder, mede gebaseerd op de bereikte efficiency, zal tot lagere tarieven en resultaten leiden in de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2018. Dit gegeven is conform de geldende financiële regels vertaald in een bijzondere waardevermindering van € 150 miljoen op het Duitse netwerk in 2017.

Gasunie verwacht voor de komende jaren een stabiel bedrijfsresultaat dat in lijn ligt met het genormaliseerde bedrijfsresultaat over 2017. 

Business ontwikkelingen 2017: Europa vraagt meer importgas

Ook de gasmarkt in Europa blijft in ontwikkeling. De Europese productie van aardgas neemt steeds verder af en daardoor is meer importgas nodig. Het dichten van het verschil tussen vraag en aanbod blijft een reële uitdaging. Om die reden heeft Gasunie in 2017 besloten samen met partners deel te nemen in de te bouwen EUGAL-pijpleiding in Duitsland. Tevens is besloten de reverse-flow van BBL (de gasleiding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk) in 2019 mogelijk te maken. Doordat het gas nu in beide richtingen kan stromen, kan nog beter gebruik worden gemaakt van de gerealiseerde koppeling van de Nederlandse gashandelsplaats TTF, ook in 2017 het meest toonaangevende platform in Europa, aan de Engelse gashandelsplaats NBP. Hierdoor zal de handel tussen deze twee marktgebieden naar verwachting aanzienlijk toenemen. Om de flexibiliteit voor de markt in Duitsland verder te vergroten door meer importmogelijkheden te creëren, is Gasunie met partners een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) bij Hamburg.