17 jan 2018

Grote rol voor wind en waterstof in CO2-vrije energievoorziening

  • Nieuwe herziene uitgave Gasunie Verkenning 2050
  • Waterstof onder meer in industrie en centrales
  • Geïntegreerde inzet van alle CO2-vrije energiedragers nodig
  • Negatieve emissies door inzet van groen gas met CCS
  • Bijdrage aardgas in verwarming van woningen gehalveerd in 2030

In de nieuwste, herziene uitgave van de Gasunie Verkenning 2050 wordt voor windenergie een aanzienlijk grotere bijdrage mogelijk geacht dan eerder werd verondersteld. Dit geldt ook voor de bijdrage die waterstof kan leveren aan het klimaatneutraal maken van de energievoorziening. Na 2030 komt er steeds meer duurzame waterstof, verkregen uit windenergie op de Noordzee, in de energiemix. Dit wordt vergemakkelijkt doordat in de periode daarvoor al infrastructuur beschikbaar is gekomen door de opkomst van CO2-vrije waterstof uit aardgas. Bij deze vorm van waterstof wordt de CO2 na de winning van het gas afgesplitst en onder de zeebodem opgeslagen.

De Gasunie Verkenning 2050 beschrijft een beeld van een mogelijke energievoorziening voor 2030 en 2050 die voldoet aan de CO2-reductie doelstellingen van de overheid, en die behalve duurzaam ook betrouwbaar en kosteneffectief is.

Geïntegreerde inzet van alle CO2-vrije energievormen is noodzaak

Een belangrijke conclusie daarbij is dat een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening alleen bereikt kan worden door de geïntegreerde inzet van de verschillende energiedragers (elektriciteit, warm water, diverse gassen). Alleen zo kan ervoor gezorgd worden dat er in de toekomst genoeg duurzame en CO2-vrije energie beschikbaar is en kan het systeem als geheel stabiel blijven functioneren. Doordat het aandeel duurzame energie zal toenemen, zullen ook de fluctuaties in het energieaanbod sterker worden. Energie‐infrastructuurbedrijven moeten flexibel inspelen op die verschuivingen, aldus het rapport.

2030: minder aardgas in woningen, meer in centrales

Het rapport schetst een beeld van een energievoorziening voor 2030 die 55% minder CO2 uitstoot. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door een forse groei van wind en zon, en meer (hybride) warmtepompen, deels op groen gas, door warmtenetten en door betere isolatie van gebouwen. In de verwarming van woningen is de bijdrage van aardgas gehalveerd.
In de centrales neemt aardgas de rol van kolen over omdat met aardgas elektriciteit kan worden gemaakt met veel minder CO2-emissies, terwijl tevens de waterstofcentrale haar intrede doet. Er zal in 2030 geen kolen meer worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. De industrie kan in deze periode al CO2-uitstoot verminderen met behulp van waterstof en de afvang en opslag van CO2 (CCS).

2050: CO2-vrije energievoorziening, mede dankzij negatieve emissies

In 2050 mag energiegebruik niet meer leiden tot CO2-uitstoot naar de atmosfeer. Wind (voor een belangrijk deel omgezet in waterstof), zon en biomassa zullen daartoe sterk groeien. Biomassa zal veel effectiever dan nu ingezet worden. In de vorm van groen gas zal het onder meer een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de balans tussen vraag en aanbod van energie. Ondanks de enorme toename van duurzame bronnen is CCS onontkoombaar (circa 20 Mton), met name in de industrie. Het rapport schat dat 6 Mton daarvan bij de productie van groen gas en biobrandstof afgevangen zal worden. De ‘negatieve emissies’ die dat oplevert helpen om de totale CO2-uitstoot op de nul de krijgen. Elektriciteitscentrales, in 2050 nodig om pieken in de stroomvoorziening op te vangen, draaien uitsluitend nog op waterstof.
Door de combinatie van isolatie, nieuwe warmtetechnieken en de inzet van groen gas, groene stroom, omgevingswarmte, geothermie en restwarmte is de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal. Een kwart van alle gebouwen is dan aangesloten op een warmtenet en de rest van de gebouwen beschikt over een (hybride) warmtepomp of Warmte Koude Opslag-installatie.