1 apr 2016

Gasunie ondertekent Green Deal Infranatuur

De Nederlandse biodiversiteit en de kwaliteit daarvan gaat hard achteruit. Maar er zijn ook mogelijkheden om onze biodiversiteit te behouden en versterken. Nederland beschikt namelijk over een dicht netwerk aan infrastructuur, zoals wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen, enzovoort. Samen met andere eigenaren van infrastructuur, (rijks)overheid, vertegenwoordigers uit de bouwsector en verschillende waterschappen, gaat Gasunie zich inspannen om biodiversiteit rondom haar infrastructuur te bevorderen.

Hans Coenen, directeur Corporate Strategie en Portfolio Management, ondertekende daartoe vandaag de Green Deal Infranatuur. Hans: "Gasunie probeert bij haar werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met biodiversiteit. We schakelen daarom bijvoorbeeld vaak plaatselijk natuurverenigingen in als we ergens werkzaamheden moeten uitvoeren, zodat we zoveel mogelijk rekening kunnen houden met lokale flora en fauna. Ook hebben we met Wageningen UR een driejarig onderzoek uitgevoerd naar de leefomgeving van bijen rondom onze infrastructuur. Ons aansluiten bij deze Green Deal is voor ons dan ook een logische stap, het past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn benieuwd wat we van de andere partijen kunnen leren, en naar hoe we Nederlandse infrastructuur gezamenlijk beter kunnen inzetten ten behoeve van biodiversiteit."

Naar aanleiding van de ondertekening van de Green Deal Infranatuur werd vandaag onderstaand persbericht uitgestuurd:

Green Deal Infranatuur vergroot kansen voor natuur

Vandaag tekenden 20 organisaties (onder andere overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting) de Green Deal Infranatuur met als doel: vergroten van bewustwording over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur. De organisaties zetten gezamenlijk hun ervaring en kennis in om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Op deze manier kan de infrastructuur een grote betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur beide voordeel van hebben.

Titia Wolterbeek (directeur De Vlinderstichting): "De Green Deal Infranatuur biedt de partners een uitgelezen kans om samen de natuur buiten de beschermde natuurgebieden te helpen versterken. Door gezamenlijk op te trekken kan er een InfraNatuurNetwerk ontstaan langs de (spoor)wegen, dijken, leidingen en andere lijnen door het landschap. Daar zullen o.a. de sterk bedreigde vlinders en bijen van profiteren, wat de hele natuur ten goede komt. Fantastisch dat al deze partijen zich hier voor in gaan zetten!"

Grote potentie Nederlandse infrastructuur
De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw niet te overzien. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde. Daarom wordt er gezocht naar initiatieven die biodiversiteit kunnen bevorderen. Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. In potentie is deze infrastructuur bij uitstek geschikt om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen. Recente voorbeelden hiervan zijn de opening van de Honey Highway langs de A4 en de nieuwe heidecorridor bij het waterwingebied Soestduinen.

Mel Kroon (CEO TenneT): “We zien bij TenneT dat infrastructuur en natuur heel goed samen gaan. Ons hoogspanningsnet bestrijkt een groot deel van ons land. Onder een aantal van onze bovengrondse verbindingen leggen we samen met lokale overheden nu natuurgebieden aan en ook bij de aanleg van nieuwe verbindingen bekijken we hoe we infrastructuur en natuur kunnen combineren.”

Samen en individueel aan de slag
Het enthousiasme om deel te nemen aan deze Green Deal is groot. De nadruk van dit initiatief ligt op ondersteunen, stimuleren, samenwerken en leren van elkaars ervaringen, terwijl de uitvoering een verantwoordelijkheid van de eigen organisatie blijft. Via workshops en werkateliers zullen bestaande kennis en kansen voor de biodiversiteit in relatie tot de infrastructuur in beeld worden gebracht. Daarnaast heeft elke partij aangegeven welke acties zij gaan ondernemen om biodiversiteit te bevorderen. Als één van de eerste acties zal een gezamenlijk werkprogramma worden opgesteld. In deze Green Deal bestaat ook de mogelijkheid voor andere organisaties om op een later moment in het proces aan te sluiten.

Deelnemers
De Green Deal is ondertekend door: Arcadis, ENGIE Infra & Mobility, Gasunie, Gemeente Tilburg, Grontmij,  Heijmans, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), ProRail, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, TenneT, De Vlinderstichting (initiatiefnemer van Infranatuur), Vitens en de Waterschappen Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Rivierenland, Rijn en IJssel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Albert Vliegenthart, directeur van de Vlinderstichting, is initiatiefnemer achter de Green Deal. Hij was zichtbaar verheugd over het enthousiasme van de deelnemende partijen om hieraan samen te werken.
Albert Vliegenthart, directeur van de Vlinderstichting, is initiatiefnemer achter de Green Deal. Hij was zichtbaar verheugd over het enthousiasme van de deelnemende partijen om hieraan samen te werken.
Na afloop van de ondertekening zaaiden de deelnemers een bloemenstrook in die een goede leefomgeving biedt voor bijen en vlinders.
Na afloop van de ondertekening zaaiden de deelnemers een bloemenstrook in die een goede leefomgeving biedt voor bijen en vlinders.